کارگاه‌های آموزشی

شیوه های افزایش تمرکز و کنترل ذهن
شیوه های افزایش تمرکز و کنترل ذهن
تاریخ برگزاری: 1399/03/03
ماه رمضان ، مطالعه ، کرونا
ماه رمضان ، مطالعه ، کرونا
تاریخ برگزاری: 1399/02/04
باید ها و نباید های فیزیک
باید ها و نباید های فیزیک
تاریخ برگزاری: 1399/1/31
بررسی تست های چالشی ریاضی
بررسی تست های چالشی ریاضی
تاریخ برگزاری: 1399/01/28
باید ها و نباید های زیست
باید ها و نباید های زیست
تاریخ برگزاری: 1399/01/26
باید ها و نباید های مطالعه شیمی
باید ها و نباید های مطالعه شیمی
تاریخ برگزاری: 1399/01/24