بررسی روند مطالعاتی دانش آموزان در اردوی مطالعاتی نوروووز ۱۳۹۸ دانشگاه امیر کبیر با حضور استاد حامد حدادی