ظرفیت رشته ها درسال۹۶

جمعه, ۱۳ام مرداد, ۱۳۹۶

امکانات و تغییرات ظرفیت مهم رشته های دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۶
شما می توانید در این مطلب ، مهمترین تغییرات رشته های علوم پزشکی را در یک نگاه ببینید و متوجه تغییرات دفترچه در هر دانشگاه علوم پزشکی بشوید.
دانشگاه تهران :
افزایش ظرفیت داروسازی ۲ نفر (۸۰ به ۸۲ )
افزایش ظرفیت دندان ۲ نفر ( ۴۸ به ۵۰)
افزایش پرستاری از ۱۰۰ به ۱۶۴
حذف پردیس دندانپزشکی

افزودن ظرفیت مازاد در رشته های زیر
پرستاری، فيزيوتراپي، مامایی، گفتار درماني، شنوایی سنجی

دانشگاه شاهد تهران :

افزایش ظرفیت اتاق عمل(۳۰ به ۴۰) و پرستاری (۲۰ به ۳۰)

دانشگاه شهید بهشتی :

افزایش  پزشکی نیمسال اول از ۸۰ به ۸۶

افزایش  پزشکی نیمسال دوم از ۸۰ به ۸۴

داروسازی – کاهش از ۴۶ به ۴۴

پرستاری افزایش ظرفیت ۶۰ نفر(۱۷۶ به ۲۳۶نفر) (عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه  مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابع)

افزودن پردیس کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

افرودن پردیس رشته هوشبری

افزودن رشته هوشبری به بهشتی  مجتمع آموزش عالی سلامت در ورامین

دانشگاه ایران:

افزایش ظرفیت پزشکی از ۱۴۸ به۱۹۲

حذف پردیس خودگردان – پزشکی و افزودن ظرفیت این کد به روزانه

کاهش ظرفیت پرستاری از ۱۵۲ به ۸۰ در دوره روزانه

افزودن پردیس خودگردان در رشته های پرستاری

افزودن ظرفیت مازاد مامایی ۵ نفر

دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی

کاهش ظرفیت پزشکی از ۹۴ به ۸۰

حذف ظرفیت مازاد داروسازی  و نیز کاهش داروسازی روزانه از ۲۶ به ۲۴ نفر

افزودن ظرفیت مازاد مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی و افزودن ظرفیت این کد به روزانه

کاهش ظرفیت داروسازی از ۶۱ به ۵۶ نفر

کاهش ظرفیت دندان پزشکی از ۶۰ به ۵۴ نفر

حذف رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی از پردیس های خودگردان و افزودن ظرفیت مازاد در این رشته ها با کاهش ظرفیت

حذف پزشکی پردیس با ۶۰ نفر ظرفیت و اضافه شدن مازاد با ۲۹ نفر ظرفیت

حذف داروسازی پردیس با ۳۲ نفر ظرفیت و اضافه شدن مازاد با ۱۰ نفر ظرفیت

حذف دندان پزشکی پردیس با ۳۵ نفر ظرفیت و اضافه شدن مازاد با ۴ نفر ظرفیت

دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی

کاهش ظرفیت در رشته پزشکی از ۴۶ به ۴۴ نفر

دانشگاه علوم پزشکی قم:

کاهش ظرفیت پزشکی از ۵۲ به ۴۰ نفر

کاهش ظرفیت دندانپزشکی از ۳۰ به ۲۴ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کاهش ظرفیت پزشکی از ۷۶ به ۶۶ نفر

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی ( ظرفیت ۷ نفر)

افزایش ظرفیت داروسازی از ۲۰ به ۲۴ نفر

کاهش ظرفیت دندان پزشکی از ۵۴ به ۴۰ نفر

افزایش ظرفیت پردیس پزشکی از ۳۰ به ۴۱ نفر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

حذف بورسیه سپاه در کلیه رشته ها

کاهش ظرفیت پزشکی از ۱۴۴ به ۱۳۲ نفر

افزایش ظرفیت داروسازی از ۵۰ به ۵۶

کاهش ظرفیت دندانپزشکی از ۴۶ به ۴۲ نفر

افزایش پردیس های خودگردان از ۱۱ به ۱۹ پردیس در سال ۹۶