گزارش تصویری انتخاب رشته

شنبه, ۹ام شهریور, ۱۳۹۸

روز اول 

روز دوم

روز سوم

روز چهارم 

 

روز پنجم انتخاب رشته در شعبه فرمانیه 

 

روز ششم

روز هفتم 

روز هشتم